Business Movement

ไทวัสดุ ร่วมมือ ผู้ว่า กทม. ส่งเสริมสังคมแยกขยะ เปิดแคมเปญ “ไทวัสดุ: ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกถัง” มอบถังขยะให้แก่โรงเรียนในสังกัด กทม. 50 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ

21 November 2022

กรุงเทพฯ 17 พฤศจิกายน 2565 - บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ขานรับนโยบาย #ไม่เทรวม ของกรุงเทพมหานคร จัดแคมเปญ "ไทวัสดุ: ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกถัง" มอบถังขยะแยกประเภท ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 แห่ง พร้อมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ปลูกฝังให้เยาวชน อันจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจในการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และบ่มเพาะการใช้สิ่งของให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ตามเจตนารมณ์ในการเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรต้นแบบที่ยั่งยืนแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมเติบโตเคียงข้างสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุดจนเหลือศูนย์ โดยในปี 2565 คิดโดยเฉลี่ยแล้วคนกรุงเทพสร้างขยะคนละ 2-3 กิโลต่อวัน ซึ่งจากนโยบาย #ไม่เทรวม นั้นเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้หลายองค์กรทุกภาคส่วน เกิดความตื่นตัว ในการรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมให้สะอาด และน่าอยู่ มีมาตรฐานการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ไทวัสดุ ในฐานะผู้นำค้าปลีกธุรกิจวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน จึงเกิดแนวคิดริเริ่ม แคมเปญ "ไทวัสดุ: ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกถัง" เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดจุด drop-off หรือ จุดทิ้งขยะร่วมภายในโรงเรียนทั้ง 50 แห่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี สำหรับเยาวชนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้

ในแคมเปญดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกการแยกขยะในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เกิดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี พร้อมนำขยะที่เหลือใช้กลับมารีไซเคิลใหม่ เป็นการลดปริมาณขยะเหลือทิ้ง ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่ปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อน พร้อมตั้งเป้าให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste)

ดังนั้น ไทวัสดุ จึงได้มอบถังขยะแยกประเภท ได้แก่ สีเขียว (ขยะเศษอาหาร) สีน้ำเงิน (ขยะทั่วไป) และ สีเหลือง (ขยะรีไซเคิล) ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 156 ถัง พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง คือ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ และโรงเรียนวัดไผ่ตัน เป็นการนำร่องกิจกรรมปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความตระหนักรู้ บ่มเพาะนิสัยการแยกขยะ และสร้างพฤติกรรมการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไทวัสดุ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านพนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งจัดโครงการ CSR ต่างๆ เพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน ให้ไทวัสดุพร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับชุมชนที่อยู่อาศัย สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นการนำร่องใช้รถพลังงานไฟฟ้า EV Truck เพื่อการขนส่งสินค้าไทวัสดุไปยังสาขาต่างๆ หรือการติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาร้านไทวัสดุ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้ง แคมเปญ “ไทวัสดุ : ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกถัง" ในครั้งนี้ ซึ่งในอนาคต ไทวัสดุ จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าตามโนบายขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป นายสุทธิสาร กล่าวทิ้งท้าย

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใส่ใจการคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน ไทวัสดุจัดโปรโมชันถังขยะแยกประเภทจากราคาปกติ 1,180 บาท ลดเหลือ 998 บาทเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถเลือกช้อปได้ที่ไทวัสดุทุกสาขา ทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลข่าวสาร พร้อมรายละเอียดโปรโมชัน เพิ่มเติม ได้ที่ www.thaiwatsadu.com Facebook Fanpage: Thai Watsadu และ ไลน์ไอดี @Thaiwatsadu หรือ โทร 1308