Corporate News

ชี้แจงกรณีข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ถูกโจมตีทางไซเบอร์

31 October 2021

วันที่ 31 ตุลาคม 2564
เรื่อง ชี้แจงกรณีข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ถูกโจมตีทางไซเบอร์

ตามที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้รับทราบถึงการโจมตีทางไซเบอร์ ต่อระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซึ่งส่งผลให้มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ของบริษัทฯ โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเมื่อทราบเรื่อง บริษัทฯ ได้มีการดําเนินการปิดการเข้าถึงข้อมูล ที่ผิดปกติในทุกช่องทางและทําการตรวจสอบทันที

โดยภายหลังจากการตรวจสอบโดยละเอียดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญถึงรายละเอียดของการโจมตี รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีแล้ว บริษัทฯ พบว่า เป็นข้อมูลเพียงบางส่วน สำหรับเตรียมการสั่งซื้อของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่มีการเข้ารหัสอย่างเหมาะสม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ คู่ค้าและลูกค้าแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่า ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลธุรกรรมทางการเงินใดๆ ของคู่ค้าและลูกค้า ถูกเข้าถึงในเหตุการณ์นี้

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่า เราให้ความสําคัญต่อข้อมูลของคู่ค้าและลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน ซึ่งมีการตรวจสอบและอัพเดทอยู่เสมอ รวมทั้ง ได้เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นจากเหตุการณ์นี้แล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ต้องขออภัยคู่ค้า และลูกค้าทุกท่านที่เกิดความไม่สบายใจและความไม่สะดวกจากเหตุการณ์ครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ด้วยความเคารพอย่างสูง
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)