ข้อมูลบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัล รีเทล”) เป็นผู้นำ ธุุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลาย ประเภทผ่านรููปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุุรกิจในต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำ ในประเทศอิตาลี และเป็นหนึ่งในผู้นำ ในประเทศเวียดนาม

ประวัติบริษัท

จากจุดเริ่มต้นของร้านค้าปลีกเล็กๆ สู่การเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมค้าปลีก

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2490

ผู้นำองค์กร

ผู้นำของเซ็นทรัล รีเทล ได้วางยุทธศาสตร์องค์กร ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และผลักดันให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้ใช้บริการทุกคน

รางวัล และเกียรติประวัติ


ดูทั้งหมด