เครือข่ายร้านค้าปลีก

เครือข่ายธุุรกิจค้าปลีกของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุุมพื้นที่สำคัญ ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เซ็นทรัล รีเทลมีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกที่่สำคัญ 1,948 ร้านค้า ใน 54 จังหวัดในประเทศไทย 127 ร้านค้า ใน 37 จังหวัดในประเทศเวียดนาม และห้างสรรพสินค้า 9 สาขาใน 8 เมืองในประเทศอิตาลี ตามลำดับ

ร้านค้าปลีกมีพื้นที่ขายสุุทธิรวมประมาณ 3,043,000 ตร.ม. และพลาซ่ามีพื้นที่ให้เช่าสุุทธิรวม 585,000 ตร.ม.

1,948 ร้านค้า
ใน 54 จังหวัดในประเทศไทย
2,092 ร้านค้า
ทั่วโลก

ธุรกิจค้าปลีกผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย

เซ็นทรัล รีเทล บริหารแบรนด์ค้าปลีกที่มีความแตกต่างหลากหลาย มากกว่า 30 แบรนด์