เครือข่ายร้านค้าปลีก

เครือข่ายธุุรกิจค้าปลีกของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุุมพื้นที่สำคัญ ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เซ็นทรัล รีเทลมีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกที่่สำคัญ 1,940 ร้านค้า ใน 54 จังหวัดในประเทศไทย 129 ร้านค้า ใน 37 จังหวัดในประเทศเวียดนาม และห้างสรรพสินค้า 9 สาขาใน 8 เมืองในประเทศอิตาลี ตามลำดับ

ร้านค้าปลีกมีพื้นที่ขายสุุทธิรวมประมาณ 3,032,000 ตร.ม. และพลาซ่ามีพื้นที่ให้เช่าสุุทธิรวม 572,000 ตร.ม.

1,940 ร้านค้า
ใน 54 จังหวัดในประเทศไทย
2,086 ร้านค้า
ทั่วโลก

ธุรกิจค้าปลีกผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย

เซ็นทรัล รีเทล บริหารแบรนด์ค้าปลีกที่มีความแตกต่างหลากหลาย มากกว่า 30 แบรนด์