วัฒนธรรมองค์กรและการทำงาน

เซ็นทรัล รีเทล เรามุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรควบคู่กับการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตของพนักงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ เซ็นทรัล รีเทล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีความ กล้าคิด กล้าทำ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

เราคือผู้นำในธุรกิจ OmniChannel

เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับ
สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

เรามุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ New Central New Retail ของ “เซ็นทรัล รีเทล” (Central Retail Corporation) พร้อมปรับตัวให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้การช้อปปิ้งไร้รอยต่ออย่างแท้จริง ไปสู่โมเดล “Omnichannel” ที่ทำให้พนักงานและองค์กรพร้อมจะปรับตัวในสถานการณ์ที่ท้าทาย

องค์กรพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา ส่งผลให้หลายบริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทล ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยติดต่อกันหลายปี

เราเป็นองค์กรที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างคุณ

ความยืดหยุ่นของเวลางาน, สมดุลชีวิต
การทํางาน, ความสามารถด้านเทคโนโลยี

ด้วยศักยภาพของธุรกิจในเครือเซ็นทรัลรีเทล ที่มีความหลากหลาของสินค้าและบริการ ทั้งธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า สินค้าแบรนด์ชั้นนำ ตลอดจนร้านอาหารมากมาย ที่มีสาขาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการปรับตัวได้เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานในทุกช่วงเวลา

ส่งผลให้ตอบโจทย์การเลือกร่วมงานของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เช่น ความยืดหยุ่นของเวลางาน , สมดุลชีวิตการทํางาน , ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรที่แสดงถึงความใส่ใจในความปลอดภัยของพนักงาน

เรามุ่งเน้นการสร้างทักษะและพัฒนาความรู้บุคลากรเป็นสำคัญ

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นจริงเสมอ

โดยหนึ่งในพันธกิจสำคัญที่เราให้กับพนักงาน คือ มุ่งเสริมศักยภาพและพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อม เท่าทันทุกสถานการณ์ในโลกธุรกิจรีเทลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จนเป็นที่มาของศูนย์กลางการเรียนรู้ "Central Retail Academy” โดยเน้นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ เสมือนปฏิบัติงานจริง สอนโดยทีม Professional Retail Development ผ่านหลากหลายเครื่องมือที่ทันสมัยให้บริการผ่านทุกแพลตฟอร์มได้อย่างครบวงจร

เราสร้างโปรแกรมพิเศษ เพื่อดึงศักยภาพในตัวคุณ!

ท้าทายตนเอง มุ่งหวังให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงกับองค์กร

เพื่อค้นหา Talent ให้กับองค์กร เราสร้างโปรแกรมพิเศษต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์เรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เช่น โปรแกรม Central Retail Talent Program , Management Associate Program และอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ

จุดสำคัญของโปรแกรม คือ รูปแบบโปรแกรมที่ให้เรียนรู้จากการทำงานจริง, ร่วมฟังวิสัยทัศน์และแชร์ความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงโดยตรง รวมไปถึงโอกาสในการทำงานร่วมกับทีมงานผู้เชียวชาญที่หลากหลาย เพื่อดึงศักยภาพในตัวคุณอย่างแท้จริง

เราให้ความสำคัญด้านทุนการศึกษาของพนักงาน

มอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับพนักงาน

องค์กรมอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับพนักงาน ที่มีความขยันหมั่นเพียรและประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อให้สามารถนำความรู้มาพัฒนาการทำงานและเป็นกำลังสำคัญให้แก่องค์กรต่อไป

นอกจากนี้ ทางองค์กรยังได้ผนึกกำลัง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบโอกาสให้เด็กไทยเรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน พร้อมโอกาสในการเติบโตทางอาชีพ ภายใต้โครงการ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” อีกด้วย

เรามุ่งหวังการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดแก่พนักงานและสังคม

คำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับเรา ความสำเร็จของธุรกิจ วัดได้จากการทำธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ภายใต้พันธกิจ คือ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยหลักคิดนี้ทำให้ เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินงานทางด้านการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ภายใต้ชื่อ "เซ็นทรัล ทำ" (CENTRAL Tham) มุ่งหวังอย่างรอบด้าน เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสินค้าชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพ

CRC Academy

เพราะเราเชื่อมั่นว่า บุคลากรคือหัวใจสำคัญ ในการนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

Central Retail Academy ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของ Central Retail โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้สามารถก้าวทันโลกธุรกิจค้าปลีกที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานในด้านการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้พนักงานของเราสามารถส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าผ่านทุกแพลตฟอร์มได้อย่างครบวงจรในรูปแบบ Omnichannel

MA Development Plan

“เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ”

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และฝึกอบรม ตลอดระยะเวลา 24 เดือน ภายใต้โครงการ Management Associate นั้นได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำรู่นใหม่

สวัสดิการ และ การให้ความสำคัญกับพนักงาน

www.centralretailcareers.com