นโยบายต่างๆ

  ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
นโยบายต่างๆ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3.03 MB
หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 541.98 KB
จริยธรรมทางธุรกิจ 792.9 KB
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 1.38 MB
นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล 544.32 KB
นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 551.18 KB
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 381.33 KB
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 481.97 KB
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 223.88 KB
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 288.61 KB
นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง 580.69 KB