ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

เลขทะเบียนบริษัท

0107562000386

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6,320,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 4,700,000,000 บาท

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 : 6,031,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

1 บาท