ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจค้าปลีกที่มีรูปแบบและประเภทสินค้าที่หลากหลาย (Multi-Format Multi-Category Retailing Platform) โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Holding Company)

เลขทะเบียนบริษัท

0107562000386

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

6,320,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 6 กันยายน 2562)

4,700,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

1 บาท