การประชุมผู้ถือหุ้น

  ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ทั้งฉบับ)
มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563
ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม)
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การใช้รหัส คิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม
แผนที่สถานที่ประชุม
ส่งคำถามล่วงหน้า
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างไม่มีกำหนด