ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
EBITDA
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามส่วนงาน (1H2563)
สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเทศ (1H2563)
สัดส่วน EBITDA แบ่งตามส่วนงาน (1H2563)
สัดส่วน EBITDA แบ่งตามประเทศ (1H2563)

(หน่วย : ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 60 งบปี 61 งบปี 62 ไตรมาสที่ 2 ปี 63 1H 2563
31/12/2560 31/12/2561 31/12/2562 30/06/2563 30/06/2563
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 260,989 177,357 187,022 245,279 245,279
หนี้สินรวม 194,350 110,030 146,063 185,282 185,282
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 66,638 67,327 40,959 59,997 59,997
รายได้รวม 187,998 206,620 222,737 41,376 95,661
รายได้จากการขาย 168,043 180,614 195,355 36,952 85,583
EBITDA 19,631 24,994 25,814 1,284 7,163
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 19,363 25,123 25,814 1,284 7,163
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 20,630 22,052 22,455 (871) 3,174
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 7,534 11,105 12,359 (2,519) (1,629)
กำไรสุทธิ 4,988 10,033 12,359 (2,519) (1,629)
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 8,548 8,648 9,016 (2,608) (1,504)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) 29.9 30.0 29.2 21.6 23.9
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) 4.0 5.4 5.5 (6.1) (1.7)
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) 4.5 4.2 4.0 (6.3) (1.6)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) (3) 3.1 5.1 6.8 3.1 3.1
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) (4) 12.0 16.6 22.8 10.4 10.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.9 1.6 3.6 3.1 3.1
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5 0.5 1.2 0.8 0.8

หมายเหตุ:

(1) ในปี 2562 รายการปรับปรุง ได้แก่ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน กลับรายการ (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว ค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขโครงการเพื่อผลประโยชน์พนักงาน และรายได้ชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย

(1) รายการปรับปรุงหลังภาษีเงินได้ ในไตรมาส 2 ปี 2563 และครึ่งปีแรกปี 2563 เท่ากับ 89 ล้านบาท และ 125 ล้านบาท ตามลำดับ

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ

(3) ROA = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

(4) ROE = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย