ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(หน่วย ล้านบาท)
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร(1)
(หน่วย ล้านบาท)
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร(1)
(หน่วย ล้านบาท)
สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ (สำหรับ 9 เดือนปี 2562)
สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเทศ (สำหรับ 9 เดือนปี 2562)
สัดส่วน EBITDA(2) แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ (สำหรับ 9 เดือนปี 2562)

(หน่วย : ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 59 งบปี 60 งบปี 61 ไตรมาส 3/61 ไตรมาส 3/62
31/12/2559 31/12/2560 31/12/2561 30/09/2561 30/09/2562
ฐานะทางการเงินและผผลการดำเนินงานที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 228,249 260,989 177,560 - 183,216
หนี้สินรวม 169,239 194,350 110,233 - 116,220
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 59,009 66,638 67,327 - 66,996
รายได้รวม 176,281 187,998 206,575 153,208 159,506
รายได้จากการขาย 156,605 168,043 180,614 133,444 142,369
EBITDA 21,036 19,631 24,994 18,661 15,580
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 20,977 19,363 25,123 18,789 15,580
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร(1) 20,178 20,630 22,050 15,444 15,847
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 7,823 7,534 11,105 8,767 5,860
กำไรสุทธิ 5,552 4,988 10,033 7,694 5,860
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร(1) 7,184 8,548 8,647 6,090 6,073
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.5 29.9 29.8 29.5 29.1
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.4 4.0 5.4 5.7 3.7
ROA (%) - 3.1 5.1 - 4.3
ROE (%) - 12.0 16.6 - 11.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.9 2.9 1.6 - 1.7
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.6 1.7 0.6 - 0.8

หมายเหตุ:

(1) รายการปรับปรุงรวมถึง กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว แก้ไขโครงการเพื่อผลประโยชน์พนักงาน

(2) EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร