ข้อมูลผลประกอบการ

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 3 ปี 2565

CRC ปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่และคงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA

สัดส่วนรายได้จากการขายไตรมาส 3 ปี 2565

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามประเทศ

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามส่วนงาน

สัดส่วนรายได้การขาย
แบ่งตามรูปแบบ

ข้อมูลสำคัญทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2565

รายได้รวม (หน่วย : ล้านบาท)
39.8%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)
176.2%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)
156.7%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2562 2563 2564
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 183,505 239,180 263,228
หนี้สินรวม 145,986 183,465 204,147
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 37,519 55,715 59,081
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้รวม 222,737 194,311 195,654
รายได้จากการขาย 195,355 173,138 175,975
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 25,814 18,965 20,059
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 22,455 18,149 20,110
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 12,359 341 277
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 10,633 46 59
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 9,016 (614) 407
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) 29.0 25.0 25.3
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) 5.5 0.2 0.1
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) 4.0 (0.3) 0.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) (3) 6.8 0.2 0.1
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) (4) 23.6 0.7 0.5
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.9 3.3 3.5
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.4 0.9 1.0

หมายเหตุ:

(1) EBITDA และกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามการปรับปรุงมาตราฐานบัญชี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ

(3) ROA = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

(4) ROE = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ ไตรมาส 4 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2565 ไตรมาส 2 ปี 2565 ไตรมาส 3 ปี 2565
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 263,228 255,042 260,079 271,000
หนี้สินรวม 204,147 194,438 197,622 204,233
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 59,081 60,604 62,457 66,766
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้รวม 58,765 56,274 56,826 57,998
รายได้จากการขาย 52,722 50,694 51,202 52,122
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 8,031 6,622 6,912 7,017
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 7,849 6,498 7,365 7,165
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 2,464 1,324 1,605 1,259
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,371 1,204 1,486 1,173
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 2,303 1,225 1,967 1,377
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) 26.9 25.1 27.2 27.6
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) 4.2 2.4 2.8 2.2
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) 3.9 2.2 3.5 2.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.5 3.2 3.2 3.1
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0 1.1 1.1 1.0

หมายเหตุ:

(1) EBITDA และกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ถือปฎิบัติตามการปรับปรุงมาตราฐานบัญชี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ