ข้อมูลผลประกอบการ

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 1 ปี 2564

CRC ปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่และคงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA

สัดส่วนรายได้จากการขายประจำไตรมาส 1 ปี 2564

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามประเทศ

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามส่วนงาน

สัดส่วนรายได้การขาย
แบ่งตามรูปแบบ

ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำไตรมาส 1 ปี 2564

รายได้รวม (หน่วย : ล้านบาท)
-9.7%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)
-8.2%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิ (หน่วย : ล้านบาท)
-48.4%
ในช่วงระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2561 2562 2563
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 177,357 183,505 239,180
หนี้สินรวม 110,030 145,986 183,465
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 67,327 37,519 55,715
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้รวม 206,620 222,737 194,311
รายได้จากการขาย 180,614 195,355 173,138
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 25,123 25,814 18,965
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 22,052 22,455 10,675
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 11,105 12,359 341
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 10,931 10,633 46
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) 8,648 9,016 684
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) 30.0 29.0 25.0
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) 5.4 5.5 0.2
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) 4.2 4.0 0.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) (3) 5.1 6.8 0.2
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) (4) 16.6 23.6 0.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.6 3.9 3.3
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 1.4 0.9

หมายเหตุ:

(1) EBITDA และกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ

(3) ROA = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

(4) ROE = กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ ไตรมาส 2 ปี 2563 ไตรมาส 3 ปี 2563 ไตรมาส 4 ปี 2563 ไตรมาส 1 ปี 2564
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 245,279 250,326 239,180 247,969
หนี้สินรวม 185,282 189,609 183,465 189,585
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 59,997 60,716 55,715 58,384
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
รายได้รวม 41,376 47,573 51,077 49,031
รายได้จากการขาย 36,952 42,140 45,415 43,749
EBITDA จากการดำเนินงานต่อเนื่อง 1,284 6,146 5,656 5,398
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) (871) 3,653 3,848 5,414
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (2,519) 869 1,102 459
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (2,590) 837 1,056 401
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (1) (2,608) 746 1,443 508
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) (2) 21.6 25.7 26.6 24.7
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (ร้อยละ) (6.1) 1.8 2.2 0.9
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) (6.3) 1.6 2.8 1.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.1 3.1 3.3 3.2
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 0.8 0.9 1.0

หมายเหตุ:

(1) EBITDA และกำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร

(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ