โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด 2,114,284,890 35.06
2. HAWTHORN RESOURCES LIMITED 251,714,300 4.17
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 244,031,993 4.05
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 164,489,034 2.73
5. สำนักงานประกันสังคม 130,020,166 2.16
6. นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ 72,812,379 1.21
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 63,488,241 1.05
8. นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 55,928,115 0.93
9. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ 53,227,462 0.88
10. นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์ 52,237,603 0.87