โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด 2,114,284,890 35.06
2. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 252,455,601 4.19
3. HAWTHORN RESOURCES LIMITED 251,714,300 4.17
4. สำนักงานประกันสังคม 115,450,666 1.91
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 115,147,890 1.91
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 95,145,464 1.58
7. นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ 72,812,379 1.21
8. นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 56,187,115 0.93
9. UBS AG SINGAPORE BRANCH 54,049,425 0.90
10. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ 53,227,462 0.88