ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563