เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น และมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์

บริษัทฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการรับซื้อหุ้นสามัญของ ROBINS ออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ROBINS

โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ท่านทราบอีกครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบสำหรับการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
รายละเอียดการแจ้งเลื่อนกำหนดการเสนอซื้อหุ้นสามัญเป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (“ROBINS”)
รายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อทั้งฉบับ