วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

 • ของตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asia Institute of Technology, Bangkok, ประเทศไทย
 • ปริญญาโท Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Role of the Chairman Program (RCP) 2/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) 21/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส ซี จี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 2 บริษัท 10 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2542 - 2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ