วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2538 – 20 พฤษภาคม 2561 / วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
  • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

  • ของตนเอง : 0.095%
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.623%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • เป็นพี่ของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
  • เป็นอาของนางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ และนายพิชัย จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) 55/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2536 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 87 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2552 – 2556 ประธานกรรมการกํากับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด