ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :
 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :
 • ของตนเอง : -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย
 • ปริญญาโท Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Role of the Chairman Program (RCP) 2/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) 21/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2559 – Present
  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562)
 • 2560 – Present
  กรรมการอิสระ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562)

จำนวน 5 บริษัท 10 องค์กร

 • 2542 – 2546
  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • 2547 – 2553
  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2558
  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2557 – 2562
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • 2558 – 2562
  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ
 • 2558 – 2562
  กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
 • 2560 – 2562
  ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
 • 2560 – 2562
  กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 • 2560 – 2562
  ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ