นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2538 – 20 พฤษภาคม 2561 / วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565):

 • ของตนเอง: 0.6439%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ และนายพิชัย จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 68/2551
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 66 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2527 – 2531 ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า
2534 – 2535 สมากชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2535 – 2539 สมาชิกวุฒิสภา
2557 – 2558 ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
2557 – 2559 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไหหลำ

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

 • Assistant Manager บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด
 • Assistant Manager บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด