วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565):

 • ของตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 1/2543
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553
 • Director Certification Program Update (DCPU) 2/2557
 • Director Certification Program Refresher Course 2/2557
 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2559
 • Ethical Leadership Program (ELP) 12/2561
 • Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2564
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 42/2564
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/2548 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปปร. รุ่นที่ 13/2553 สถาบันพระปกเกล้า
 • IOD (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a Changing World” The Institute of Directors (UK)
 • IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference “The Sustainability Imperative” Singapore Institute of Directors (SID)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
2556 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา SET Award ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2549 – 2553 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
2556 – 2560 คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2553 – 2564 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2554 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 – 2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 – 2562 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2557 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2559 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562 ที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์