วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

 • ของตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2548
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง ปปร. รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2553
 • Director Certification Program Update (DCPU) 155/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program refresher course 2/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 2/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Thriving in a Changing World (2559) from IOD, UK
 • หลักสูตร The Sustainability Imperative (2560) from IOD, Singapore
 • Ethical Leadership Program (ELP) 12/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 3 บริษัท 4 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2549 – 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549 – 2553 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2553 - 2560 กรรมการวินัย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต.
2553 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
2554 – 2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2555 – 2562 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2557 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562 กรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2560 - 2562 ที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่งสำนักงาน ก.ล.ต.