วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):

 • ของตนเอง: -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 30/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program Update (DCPU) 2/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 2/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Family Business Governance (FBG) 8/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) 12/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Thriving in a Changing World (2559) from IOD, UK
 • หลักสูตร The Sustainability Imperative (2560) from IOD, Singapore

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 4 บริษัท 6 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2554 – 2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2554 – 2562 กรรมการ ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2562 กรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)