วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

 • ของตนเอง: 0.001 %
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Arts (Economics), Sussex University, UK
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนา, Sussex University, UK

ประวัติการอบรม

 • Program on Investment Appraisal and Management ปี 2533, Harvard Institute for International Development, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาค (วปอ.) ปี 2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director Certification Program (DCP) 88/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 48/2551 สถาบันวิทยาการการค้า
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 13/2552 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาลัยการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 2 บริษัท 3 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2557 – 2558 ประธานคณะกรรมการ บริษัท อ้อยและน้าตาลไทย จำกัด
2557 – 2558 ประธานคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558 ประธานคณะกรรมการ บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด
2557 – 2558 ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
2557 – 2558 ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 – 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2559 – 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี