วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 5 กันยายน 2562
  • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):

  • ของตนเอง: 1.05 %
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
  • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายทศ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี BBA, มหาวิทยาลัย Azusa Pacific ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท Marketing, Pitzer College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, Intercontinental Group of Department Stores (IGDS)
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 26 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2546 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด