วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 5 กันยายน 2562
  • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

  • ของตนเอง: 0.005%
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13/2554 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • Director Accreditation Program (DAP) 120/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 17 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2552 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2554 – 2558 รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559 กรรมการที่ปรึกษา Master Card Asia/Pacific Pte. Ltd.
2558 – 2559 กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2558 – 2559 กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2558 – 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)