คณะกรรมการบริหาร

นายทศ จิราธิวัฒน์
นายทศ จิราธิวัฒน์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางยุวดี จิราธิวัฒน์
นางยุวดี จิราธิวัฒน์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายญนน์ โภคทรัพย์
นายญนน์ โภคทรัพย์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายนิโคโล กาลันเต้
นายนิโคโล กาลันเต้

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์
นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน