จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):

  • ของตนเอง: -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

  • Post-graduate Diploma, Sales and Marketing Techniques, University of Nice ประเทศฝรั่งเศส
  • Master’s Degree – Management, University of Nice ประเทศฝรั่งเศส

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 12 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2557 – ปัจจุบัน Vietnam Chief Executive Officer, กลุ่มเซ็นทรัลในเวียดนาม