คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายทศ จิราธิวัฒน์
นายทศ จิราธิวัฒน์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน