คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

นางภัทรียา เบญจพลชัย
นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการ
ตรวจสอบ

นายครรชิต บุนะจินดา
นายครรชิต บุนะจินดา

กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง

นายญนน์ โภคทรัพย์
นายญนน์ โภคทรัพย์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร