วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 5 กันยายน 2562
  • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):

  • ของตนเอง: -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

  • B.S. (Electrical Engineering) and B.S. (Management), Massachusetts Institution of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • MBA and M.S. (Electrical Engineering) University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

  • Director Certification Program (DCP) 64/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 20/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 12 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2550 – 2557 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด
2550 – 2562 กรรมการ บริษัท เทราซอฟท์ โซลูชั่นส์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
2551 – 2559 กรรมการ บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จำกัด
2554 – 2561 กรรมการ บริษัท ซีจี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2557 – 2561 ประธานกรรมการบริหารร่วม สายบัญชีและการเงิน บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด