คณะผู้บริหาร

นายญนน์ โภคทรัพย์
นายญนน์ โภคทรัพย์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายนิโคโล กาลันเต้
นายนิโคโล กาลันเต้

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์
นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

นายฟิลิป ฌ็อง บราเอ็นนิโอ
นายฟิลิป ฌ็อง บราเอ็นนิโอ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – เซ็นทรัลรีเทล เวียดนาม

นายปิแอร์ลุยจิ ค็อคคินี
นายปิแอร์ลุยจิ ค็อคคินี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ – เซ็นทรัลรีเทล อิตาลี