ข่าวความยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้รับเลือกจาก S&P Global (DJSI) ให้อยู่ใน Sustainability Yearbook Member 2022

11 กุมภาพันธ์ 2565

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จุดมุ่งหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน ส่งผลให้ CRC ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Sustainability Yearbook Member ประจำปี 2022 ในปีแรกของการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของ S&P Global (DJSI) ตอกย้ำการยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากลบนเวทีโลก พร้อมพัฒนาศักยภาพในทุกบริบทของความยั่งยืน ทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economy) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน