S&P Global Sustainability Yearbook Member 2022

S&P Global Sustainability Yearbook Member 2022

ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนปี 2564

ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนปี 2564

การประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ ระดับ 5 ดาว

การประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  หรือ ระดับ 5 ดาว
ใบรับรองการประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ใบรับรองการประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ได้คะแนน AGM Checklist เต็ม 100 คะแนน

ได้คะแนน AGM Checklist เต็ม 100 คะแนน
Global CSR Awards 2021

Global CSR Awards 2021

องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564

องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564
รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม