สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราเคยทำอะไร แต่อยู่ที่เราจะดำเนินธุรกิจอย่างไร

แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของเราจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม วิธีคิด สิ่งที่เราให้คุณค่าและความสำคัญในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือประเทศ เมื่อเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน เราจะเติบโตไปด้วยกัน

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร กรอบแห่งการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของเรามุ่งเน้น 4 ส่วนสำคัญที่ตอบโจทย์แนวโน้มหลักด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

01.

มุ่งหมายผลลัพท์ระยะยาว ที่ตอบโจทย์ผลลัพท์ระยะสั้น

02.

มุ่งเน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ

03.

มุ่งหวังประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

PEOPLE
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน
PROSPERITY
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
PLANET
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
PEACE & PARTNERSHIPS
ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

“เรามีพันธกิจในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals)

โดยเรามุ่งมั่นร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

หลักการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การสร้างคุณค่าร่วม

เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจค้าปลีกควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจในเชิงคุณภาพ ที่ตรงกับความต้องการของสังคม โดยหวังและตั้งใจที่จะให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยกระดับการดำเนินงานพัฒนาแนวคิดจากนโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) สู่ การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมในเชิงคุณภาพให้กับธุรกิจและสังคม โดยดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ทุกเสียง...มีความหมาย

เพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนในแต่ละพื้นที่ คือเสียงสำคัญที่เราต้องฟัง จึงเป็นที่มาของโครงการ Centrality

โดยแต่งตั้งทีมให้ประจำในทุกจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับชุมชนในท้องที่และทำงานใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านประสบการณ์ของลูกค้า, ด้านพนักงานสัมพันธ์ และด้านการสร้างคุณค่าร่วมกัน ซึ่งได้ริเริ่มโครงการต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั่วประเทศ

ลงมือทำ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

เราเชื่อว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำ

และไม่ว่าคุณจะเป็นใครแค่เริ่มต้น “ทำ” เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในแบบที่คุณทำได้ ทำกันคนละนิด และทำอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าพลังของทุกคนจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิดในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน “เซ็นทรัล ทำ” จึงชวนให้ทุกคนลงมือทำใน 4 เรื่องหลัก คือ ทำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทำเพื่ออาชีพที่มั่นคง ทำเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี และทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยแนวคิด “ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ”

อ่านเพิ่มเติม