ประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท นั้นครอบคลุม หลากหลายประเด็น ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอิทธิพลที่ประเด็นเหล่านี้ มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ในการกำหนดประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยมีปัจจัยที่ใช้ประกอบการระบุประเด็นสำคัญ ได้แก่ มาตรฐานในการรายงายสากล (GRI) ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) คณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน (SASB) ดัชนีหุ้นยั่งยืน (SETTHSI) และแนวโน้มของโลกในด้านต่างๆ ที่สำคัญต่อธุรกิจค้าปลีก

ผลการประเมิน และขอบเขตประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญ

ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน

 1. สินค้าที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
 2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 3. การดึงดูดและการดูแลรักษาพนักงาน
 4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
 5. การปฏิบัติต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 1. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 2. การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ
 3. ความมั่นคงทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล ส่วนตัวของลูกค้า
 4. นวัตกรรม
 5. การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และแบรนด์
 6. การบริหารจัดการและความสามารถในการรับมือ ต่อความเสี่ยงและวิกฤต

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 1. การบริหารจัดการด้านพลังงานและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 2. การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
 3. เศรษฐกิจหมุนเวียน
 4. การจัดการขยะมูลฝอย

ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

 1. การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น