สารจากประธานกรรมการ

เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของ ประเทศ ดำเนินธุรกิจมากว่า 73 ปี เรามุ่งมั่นที่จะเป็น ต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และบริการจากภายในสู่ภายนอกองค์กร ภายใต้ 3 หลักคิด คือ มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว ตระหนักถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเอง และมุ่งมั่นสร้าง คุณภาพให้เหนือกว่าปริมาณ หัวใจของธุรกิจจากนี้ ไปคือการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values - CSV) กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้เติบโต อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักความใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) มาเป็นแกน สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ

การดำเนินงานของเรามีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ สหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals - SD Gs) ที่ได้วางไว้ 17 ประการ โดยมุ่งเน้นงานพัฒนาใน 4 ด้านหลักที่จะ ช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน และชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้แก่ 1) ความเป็นอยู่ ที่ดีของผู้คน (PEOPLE) 2) การเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน (PROSPERITY) 3) คุณภาพสิ่งแวดล้อม (PLANET) 4) ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรมและ ความร่วมมือ (PEACE & PARTNERSHIPS) โดย การชูแนวทางบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับแผนและ กระบวนการธุรกิจตลอดปี 2563 และสานต่อไปในปี 2564 ด้วยการมุ่งสู่การประกอบธุรกิจค้าปลีกอันดับ หนึ่งที่พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับทุกคน ในระยะยาว และได้ทอนออกเป็นโครงการต่างๆ อย่าง เป็นรูปธรรม ตามหลักการดำเนินงานของ ESG (Environment, Social and Governance)

โครงการที่สำคัญๆ เช่น การนำเอาทรัพยากรและ ความรู้ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจมาต่อยอดเพื่อ สร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกับชุมชน โดยให้ความ สำคัญทั้งด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ในชุมชนและคนพิการ การสนับสนุนการศึกษา และ การสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น โครงการโรงเรียน ร่วมพัฒนากับสถาบันอาชีวะ เพื่อผลิตนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาด การ ส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการเพื่อขยายโอกาสและความ เท่าเทียมให้ทุกคน ด้วยการก่อตั้งศูนย์คอนแท็ค เซ็นเตอร์ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นอกจากด้าน เงินทุนก็ยังช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรและชาวบ้าน ตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต ที่จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้า ชุมชนภายในศูนย์การค้าของเครือเซ็นทรัล มีโครงการ ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก (Say No to Plastic Bags) ตลอดจนมีโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ ชุมชน เช่น การปรับปรงุพิพิธภัณฑ์ผ้าทอของชุมชน นาหมื่นศรีในจังหวัดตรัง กระทั่งกลายเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อดึงดูดจำนวนนักท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนเป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา เซ็นทรัล รีเทล ยังให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามนโยบายด้าน สาธารณสุขของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยเรายึด เรื่องความสะอาดปลอดภัย และสุขอนามัยของ พนักงาน และลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน ตลอดจนรักษาการจ้างงาน โดยเฉพาะแรงงานใน ภาคค้าปลีกและบริการที่มีมากกว่า 19 ล้านคนในระบบ ขณะเดียวกันเรายังได้วางรากฐานการดำเนินธุรกิจ เป็นไปด้วยความยั่งยืนโดยการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ดำเนินการตรวจสอบคู่ค้า ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน ให้การทำงานด้านห่วงโซ่อุปทานสามารถตรวจสอบ ได้และมีความโปร่งใส ตระหนักถึงความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า รวมถึงการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมี ธรรมาภิบาล ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ยกระดับระบบการ กำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ หลักการสากลมากขึ้น เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็น คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการใน การพัฒนางานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนา เพื่อความยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้น มีการจัดตั้งหน่วยงาน กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบุคลากรและหน่วยงาน ภายในบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ บริษัทฯ ยังได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เริ่มดำเนินการ เพื่อเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ซึ่งคาด ว่าจะสามารถประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ ได้ในปี 2564

จากนี้ไปเซ็นทรัล รีเทล ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคม ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาลอย่าง ยั่งยืน รวมถึงต่อยอดผลลัพธ์ให้เพิ่มขึ้นทั้งในเชิง ปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง