การร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจค้าปลีก และในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมกับรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงองค์กรต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้มีความครอบคลุมมากที่สุด โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ มีรูปแบบการสื่อสารและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
ความคาดหวัง
 • ธุรกิจเติบโต มีผลกำไร อย่างยั่งยืน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
 • ความสามารถสร้างโอกาสในความท้าทาย
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
การตอบรับจากบริษัทฯ
 • การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล
 • การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและ ผลตอบแทนสูงสุด
 • การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสครบถ้วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน
 • ปฎิบัติตามพันธสัญญา ภายใต้หลักเกณฑ์ และบริบททางกฏหมาย
ช่องทางการติดต่อ
 • ประชุมชี้แจงนักลงทุนรายไตรมาส
 • รายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน (เว็ปไซต์)
 • การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี
 • การแจ้งข่าวสารผ่านตลาดหลักทรัพย์
 • การประชุมผู้ถือหุ้น
พนักงาน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน
ความคาดหวัง
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
 • ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ
 • การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
 • การมีส่วนรวมในองค์กรในการแสดง ความคิดเห็น
การตอบรับจากบริษัทฯ
 • จัดสรรผลตอบแทนที่ดี สวัสดิการที่เหมาะสม พิจารณา การเลื่อนขั้น การโอนย้าย
 • จัดระบบการประเมินผลงานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
 • จัดหลักสูตร ฝึกอบรมตรงต่อความต้องการดำเนินธุรกิจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง
ช่องทางการติดต่อ
 • การประชุม ประกาศวิสัยทัศน์ ประจำปี
 • สื่อสังคมออนไลน์ / อีเมล
 • รายงานประจำปี / รายงานการพัฒนาด้าน ความยั่งยืน (เว็ปไซต์)
 • ข้อแนะนำ หรือ ข้อร้องเรียน
 • การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน ของพนักงานที่มีต่อองค์กร (ปีละครั้ง)
คู่ค้าทางธุรกิจ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
คู่ค้าทางธุรกิจ
ความคาดหวัง
 • ความเสมอภาคเท่าเทียมในการดำเนินธุรกิจ
 • การดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความโปร่งใส
 • การร่วมพัฒนาศักยภาพ เดิบโตไปด้วยกัน
 • การบริหารและการชำระเงินที่ตรงตามเวลา
การตอบรับจากบริษัทฯ
 • การแข่งขันที่เป็นธรรม และโปร่งใส
 • สัญญาทางธุรกิจที่โปร่งใส และเป็นธรรม
 • จัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
 • กำหนดการชำระเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามเวลา
 • เก็บรักษาข้อมูลของคู่ค้า
ช่องทางการติดต่อ
 • จัดประชุมประจำปี
 • จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้แก่คู่ค้า และ กิจกรรม ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัทฯ และ เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
 • สื่อสังคมออนไลน์ / อีเมล
 • ข้อแนะนำ หรือ ข้อร้องเรียน
 • รายงานประจำปี / รายงานการพัฒนาด้าน ความยั่งยืน (เว็ปไซต์)
ลูกค้า
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า
ความคาดหวัง
 • สินค้า และบริการ ดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
 • ส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามเวลา ที่กำหนด
 • การบริการหลังการขายที่ดี มีคุณภาพ
 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
การตอบรับจากบริษัทฯ
 • การบริการที่ดีมีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบ
 • การส่งมอบสินค้าคุณภาพดีตรงตามเวลา
 • ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี และการบริการที่เหนือความคาดหมาย
 • พัฒนาระบบการบริหารข้อมูลลูกค้า เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว และความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ช่องทางการติดต่อ
 • การติดต่อลูกค้าโตยตรง
 • ศูนย์บริการลูกค้า
 • สื่อสังคมออนไลน์ / อีเมล
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รายปี
 • ข้อแนะนำ หรือ ข้อร้องเรียน
เจ้าหนี้
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เจ้าหนี้
ความคาดหวัง
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล
 • ความสามารถสร้างโอกาสในความท้าทาย
 • บริหารข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
 • การชำระเงินเต็มจำนวนและตรงเวลา
การตอบรับจากบริษัทฯ
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 • การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและ ผลตอบแทนสูงสุด
 • การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสครบถ้วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • ปฎิบัติตามพันธสัญญา ภายใต้หลักเกณฑ์ และบริบททางกฏหมาย
 • ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน
 • ชำระหนี้ครบถ้วนตรงตามเวลา และดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ ค้ำประกัน
ช่องทางการติดต่อ
 • ประชุมชี้แจงนักลงทุนรายไตรมาส
 • รายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน (เว็ปไซต์)
 • สื่อสังคมออนไลน์ / อีเมล
 • ข้อแนะนำ หรือ ข้อร้องเรียน
 • รายงานประจำปี
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง
 • การปฎิบัติตามตัวบทกฎหมาย และส่งเสริม การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 • การแข่งขันที่เท่าเทียม และเป็นธรรม
 • สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมต่างๆ
 • จัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ
การตอบรับจากบริษัทฯ
 • ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฏหมาย
 • การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสครบถ้วน ตรวจสอบได้
 • การปฏิบัติตามกฏหมาย และ ระเบียบข้อบังคับ ให้เกิดความเชื่อมั่น
 • ดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และ สร้างความน่าเชื่อถือ
 • สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมต่างๆ
ช่องทางการติดต่อ
 • เปิดรับฟัง และแลกเปลี่ยนความเห็น อย่างสม่ำเสมอ
 • จัดกิจกรรม ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ
 • สื่อสังคมออนไลน์ / อีเมล
ชุมชนและสังคม
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ชุมชนและสังคม
ความคาดหวัง
 • ให้ความสำคัญกับเสียงสะท้อนจากชุมชน
 • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างจริงจัง
 • ดูแลเรื่องข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม
 • สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชน
การตอบรับจากบริษัทฯ
 • ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจ รับฟัง เสียงสะท้อนจากชุมชน และตอบสนอง อย่างตรงใจ
 • ประสานความร่วมมือ อย่างสอดคล้อง เพื่อตอบสนอง ความต้องการของชุมชนอย่างถูกต้องตามระบบ
 • สร้างการยอมรับ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน
 • สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชน
ช่องทางการติดต่อ
 • รายงานการพัฒนาด้านความยั่งยืน (เว็ปไซต์)
 • สื่อสังคมออนไลน์ / อีเมล
 • ข้อแนะนำ หรือ ข้อร้องเรียน
 • จัดกิจกรรม ร่วมกับเครือข่ายชุมชน