กลยุทธ์ “ReNEW” พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Re
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
N
สร้างรายได้ให้กับชุมชน
E
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
W
บริหารจัดการขยะและ ลดปริมาณขยะอาหาร
เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล เริ่มต้นจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร และ Mindset ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ ESG ให้กับพนักงานทุกระดับ พร้อมสอดแทรกเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ เราได้วาง Road map ในระยะยาว เพราะการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้เวลาในการทำอย่างต่อเนื่อง และอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เซ็นทรัล รีเทล ให้ความสำคัญในการส่งต่อเจตนารมณ์นี้ไปยังผู้บริหารรุ่นต่อ ๆ ไป และ เราจะเป็นกำลังสำคัญในการทำทุกสิ่งที่สามารถทำได้ เพื่อส่งมอบโลกที่น่าอยู่ให้กับคนเจนเนอเรชั่นต่อ ๆ ไป

นายญนน์ โภคทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Related Stories