นโยบายด้านความยั่งยืน

บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนำประโยชน์สู่องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว คำนึงถึงประโยชน์เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ และการสร้างประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย

เอกสาร

“บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ”

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

เอกสาร