นโยบายด้านความยั่งยืน

บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนำประโยชน์สู่องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว คำนึงถึงประโยชน์เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ และการสร้างประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย

เอกสาร
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายจริยธรรมทางการตลาด
นโยบายด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
“บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ”

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

เอกสาร
แนวปฏิบัติด้านการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
แนวปฏิบัติด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
การสนับสนุนองค์กรภายนอกและสมาคมต่างๆ
แนวปฏิบัติของบริษัท
แนวปฏิบัติด้านการลดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์
เอกสาร
การรายงานภาษี
Performance Data 2021
The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Report 2022
ความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้