การปฏิบัติต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจที่ เซ็นทรัล รีเทล ให้ความสำคัญ ตั้งแต่การส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับต่อความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับสิทธิพื้นฐานและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม รวมถึงการลดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางการบริหารจัดการ

เซ็นทรัล รีเทลดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานซึ่งสอดคล้องตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) และกฎหมายแรงงานของประเทศ ครอบคลุมการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทลได้มีการจัดการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ และการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับพนักงานในทุกระดับเพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการ และวิธีปฏิบัติและร้องเรียนเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนความหลากหลาย

การดึงดูดและดูแลรักษาพนักงาน

นอกเหนือจากการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว เซ็นทรัล รีเทลได้กำหนดค่านิยม I-CARE เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถให้อยากสมัครเข้ามาทำงานร่วมกับเซ็นทรัล รีเทลและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานในปัจจุบัน

นวัตกรรม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ปรับใช้เทคโนโลยี
ลูกค้า
ใส่ใจลูกค้า ส่งมอบคุณค่าด้วยบริการเป็นเลิศ
พันธมิตร
ทำงานมุ่งมั่น ร่วมกันเป็นหนึ่ง
ความสัมพันธ์
เปิดกว้างเปิดใจ ใส่ใจกันและกัน
จรรยาบรรณ
รักษาจรรยาบรรณ ชื่นชมคนทำดี

เซ็นทรัล รีเทล ได้กำหนดกลยุทธ์การดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถซึ่งมีฐานมาจากการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในการทำงานให้มีความท้าทาย และเปิดกว้างต่อความหลากหลายและแตกต่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภายใต้ค่านิยมองค์กร I-CARE เซ็นทรัล รีเทลได้กำหนดให้พนักงานทุกคนได้รับสวัสดิการด้านประกันชีวิต การดูแลสุขภาพ การลาเลี้ยงดูบุตร และ เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินสมรรถนะของพนักงานเพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเหมาะสมตามความสามารถของพนักงานแต่ละคน รวมถึงกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานของพนักงานแต่ละคน และจัดทำแผนเตรียมการสืบทอดตำแหน่งให้กับพนักงานที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำรุ่นต่อไปขององค์กร ที่สำคัญเซ็นทรัล รีเทลได้มีการประเมินระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเป็นประจำ พร้อมปรับปรุงและกำหนดโครงการสนับสนุนพนักงานต่อไปในอนาคต

A Great Place to Work

เซ็นทรัล รีเทล ให้ความสําคัญกับ “บุคลากร” และมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ ให้เป็น “A Great Place to Work” โดยดำเนินการป้องกันและคุ้มครองพนักงานทุกระดับไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งคุกคามในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศและไม่ใช่การคุกคามทางเพศ รวมถึงการถูกเลือกปฏิบัติ โดยเด็ดขาดในทุกกรณี เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ยอมรับในความแตกต่างและหลากหลาย

การกํากับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน

เซ็นทรัล รีเทล จะดำเนินการป้องกันและคุ้มครองพนักงานทุกระดับไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งคุกคามในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศและไม่ใช่การคุกคามทางเพศ รวมถึงถูกเลือกปฏิบัติ โดยเด็ดขาดในทุกกรณี เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ยอมรับในความแตกต่าง หลากหลาย หากมีเหตุการณ์ที่พนักงานถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดในสถานที่ทำงาน บริษัทจะสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดทางเพศและไม่ใช่การล่วงละเมิดทางเพศ หรือสถานการณ์ที่พนักงานถูกคุกคามในสถานที่ทำงาน

เซ็นทรัล รีเทล กําหนดกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง (UN Guiding Principle on Business and Human Rights: UNGPs) ครอบคลุมการดําเนินงานทุกพื้นที่ดําเนินการ และทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้รับเหมา (Contractors) คู่ค้า (Suppliers) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

1
นโยบายสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับแรงงาน
2
การฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน
3
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

นโยบายสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับแรงงาน

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ กํากับดูแลด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกมิติ อาทิ แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก การจํากัดสิทธิในการรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง การจ่ายค่าตอบแทนอย่างไม่เป็นธรรม การให้โอกาสเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติ กลุ่มเปราะบางที่เกี่ยวข้อง อาทิผู้หญิง เด็ก ชนพื้นเมือง แรงงานข้ามชาติผู้พิการ เพศทางเลือก (LBGTQI+) รวมถึงการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการคุกคามในทุกรูปแบบ และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ระเบียบปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับแรงงาน

การฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน

เซ็นทรัล รีเทลได้มีการจัดการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการ วิธีปฏิบัติและการร้องเรียนเมื่อพบเห็นเหตุการณ์รวมถึงจัดการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเพื่อระบุประเด็นสําคัญด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

เซ็นทรัล รีเทล ได้กําหนดกรอบการดําเนินงานการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ดําเนินการ และทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ผู้รับเหมา (Contractors) คู่ค้า (Supplier) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures) เพื่อระบุประเด็นสําคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดจากการควบรวม (Merger) การเข้าซื้อ (Acquisition) กิจการร่วมค้า (Join Venture) โดยระบุประเด็นครอบคลุมในทุกด้าน ได้แก่ แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก สภาพการทํางานและการปฏิบัติด้านแรงงาน เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง เสรีภาพในการแสดงออก การค้ามนุษย์ การได้รับค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม การเลือกปฏิบัติ สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาแก้ไข การละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน และการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

Human Rights Due Diligence report 2022

แนวทางการเยียวยาของบริษัท

เซ็นทรัล รีเทล ได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการเยียวยา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ และสร้างความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการเยียวยาจะครอบคลุมตั้งแต่ การขอโทษ การชดใช้ค่าเสียหาย การตอบแทนในรูปแบบตัวเงิน การตอบแทนในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน และความช่วยเหลือในการเข้าถึงการเยียวยาด้านอื่นๆ ตามรูปภาพด้านล่าง

การดำเนินการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

  • มีคู่มือ กลไกรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งระบุกระบวนการและขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างละเอียด ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงและปฏิบัติตามได้
  • หากพบผลกระทบ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีการร้องเรียนข้อร้องเรียนต่างๆ จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง กําหนดความผิด อนุมัติบทลงโทษ บริษัทฯ จะกําหนดมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นรายกรณี
  • การสร้างความตระหนักถึงการดําเนินการด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ผู้บริหารระดับสูงส่งสารถึงพนักงานทั้งองค์กร พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จัดการฝึกอบรม เพิ่มเติมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมในทุกระดับ
  • ดําเนินมาตรการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตลอดจนรักษามาตรฐานการให้บริการและการทํางาน
  • กําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับบริษัทและสภาพแวดล้อมการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

กลไกการร้องทุกข์คืออีกช่องทางหนึ่งเพื่อลด จัดการ และติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ กําหนดนโยบาย การแจ้งเบาะแส และจัดให้มีหลายช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

1)

แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลที่ CRCWhistleblower@central.co.th หรือ ไปรณีย์ผ่าน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 22 ซอยสมคิด ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2)

ในกรณีผู้ร้องเรียน มีข้อเรียกร้องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่านช่องทางอีเมลของประธานกรรมการตรวจสอบที่ AuditChairman@central.co.th หรือ ไปรณีย์ผ่าน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 22 ซอยสมคิด ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผลการดำเนินการ

พนักงานได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
98%
ของ FTE
พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงสำคัญ ด้านสิทธิมนุษยชน
5%
ของ FTE
มีมารตราการบรรเทาผลกระทบและดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่พบจากการดำเนินงานของบริษัท
100%
คู่ค้าหลักได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
13%
คู่ค้าหลักที่มีความเสี่ยง ด้านสิทธิมนุษยชน
6%
มีมาตรการบรรเทาผลกระทบและดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่พบจากการดำเนินงานของคู่ค้า
100%