ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือ

สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวในชุมชน

ผลงานในปี 2565

ยกระดับ คุณภาพชีวิตมากกว่า
500,000 คน

ผู้เข้าร่วม โครงการมากกว่า
100,000
ครัวเรือน
สร้างรายได้สู่ชุมชนมากกว่า
1,500 ล้านบาท

ผ่านแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนท้องถิ่นควบคู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการเติบโตของเศรษฐกิจ เราจัดทำโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” เพื่อส่งเสริมโครงการต่างๆ และมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

เราตั้งใจที่จะสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม และมุ่งเน้นให้การสนับสนุนด้านเทคนิคต่าง ๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และช่องทางการจัดจำหน่าย กับชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งนี้การดำเนินโครงการของเราต้องคำนึงถึงผลกระทบและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อผลลัพธ์ของโครงการสามารถสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง

ยกระดับคุณภาพชีวิตมากกว่า
500,000
คน
สร้างรายได้สู่ชุมชนมากกว่า
1,500
ล้านบาท