ผลงานในปี 2563

สนับสนุนการพัฒนาชุมชน
44
จังหวัด

ยกระดับคุณภาพชีวิตมากกว่า
500,000 คน

ผู้เข้าร่วม โครงการมากกว่า
100,000
ครัวเรือน
สร้างรายได้สู่ชุมชนมากกว่า
1,200 ล้านบาท
ผ่านแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนท้องถิ่นควบคู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการเติบโตของเศรษฐกิจ เราจัดทำโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” เพื่อส่งเสริมโครงการต่างๆ และมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

เราให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการสรรหาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนสร้าง ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ยกระดับคุณภาพชีวิตมากกว่า
500,000
คน
สร้างรายได้สู่ชุมชนมากกว่า
1,200
ล้านบาท

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน

เรามุ่งเน้นทั้งความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยการผลิตของชุมชน และพัฒนากลยุทธ์ของการดำเนินงานมากไปกว่านั้นคือการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ อุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจำหน่าย ด้านการตลาด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเน้นที่การนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด ในหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านการสร้างสรรค์ ให้เป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่ เช่น การออกแบบมีความทันสมัย การขยายช่องทางการจำหน่าย และขยายผลการดำเนินงานในการพัฒนาสถาน ที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเชิงวัฒนธรรม