ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน

ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรและลูกค้าของเรา

ผลงานในปี 2565

สนับสนุนอาชีพคนพิการได้ทั้งหมด
412 คน

พนักงานทั้งหมด
ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละ
99

Healthiful ดำเนินการแล้วเป็นจำนวน
60 สาขา

มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ให้พนักงานและลูกค้า ทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ผ่านการจำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยของพนักงาน การปฏิบัติต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

เราส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและทัศนคติของพนักงานทุกคนให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ออกมาได้เต็มที่ โดยเฉพาะคุณค่าเชิงนวัตกรรม และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในทิศทางของกลยุทธ์ Omnichannel โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน
2,133.19
บาท/คน/ปี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับ โดยลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อพนักงานและผู้รับเหมา ระหว่างปฎิบัติให้เป็นศูนย์ เราจึงจัดตั้งหน่วยงานการดูแลความปลอดภัย วางกรอบนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและเท่าเทียมสำหรับพนักงาน

พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4,105
คน  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาวะแวดล้อมในการทำงาน
  • การส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟของกลุ่มธุรกิจอาหาร
  • มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
  • ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา
  • Health Well-Being and Safety in Central Retail

การปฏิบัติต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

เราให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ทั้งยังส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายในองค์กร รวมไปถึงการมุ่งเน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน และบริหารจัดการผลตอบแทนและมอบสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

สนับสนุนอาชีพคนพิการได้ทั้งหมด
412
คน
สัดส่วนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน
ร้อยละ 99

เอกสารที่เกี่ยวข้อง