ผลงานในปี 2563

สนับสนุนทุนการศึกษา
13 ล้านบาท
ผ่านโครงการทุนทวิภาคี

มีการจ้างงานคนพิการ เป็นพนักงานประจำ
236 คน

พนักงานกลุ่มเซ็นทรัล มากกว่า
80,000 คน
ได้ทำประกันภัย COVID-19 โดยส่วนหนึ่งเป็นพนักงานของ เซ็นทรัล รีเทล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเติบโตในอัตราที่สูงกว่า
อัตราเฉลี่ยของประเทศ
ร้อยละ 20
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ให้พนักงานและลูกค้า ทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
ผ่านการจำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยของพนักงาน การปฏิบัติต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

สินค้าที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของ ผู้บริโภค

เรามุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าด้านสุขภาพและความปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์อาหาร และตอกย้ำมากกว่าการให้ความสำคัญกับสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพลูกค้า โดยคำนึงถึงโภชนาการทางอาหาร คุณภาพ และความปลอดภัยจนถึงการส่งมอบลูกค้า ภายใต้มาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของธุรกิจค้าปลีกระดับสากล และเป็นที่ยอมรับขององค์กร Global Food Safety Initiative ในเรื่องการรับรองมาตรฐานด้านการตรวจสอบ คุณภาพของสินค้าครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ร้าน Healthiful
15
สาขา
ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่สุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี เติบโตใน
อัตราที่สูงกว่า
อัตราเฉลี่ยของประเทศ
20

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • โครงการหัวใจคุณภาพในหัวข้อการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

เราส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและทัศนคติของพนักงานทุกคนให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ออกมาได้เต็มที่ โดยเฉพาะคุณค่าเชิงนวัตกรรม และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในทิศทางของกลยุทธ์ Omnichannel โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ

พนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วม การฝึกอบรมทุกประเภท
24,000
คน
หลักสูตรการฝึกอบรม ที่ถูกพัฒนาขึ้นทั้งหมด
250
หลักสูตร
เงินลงทุนด้านการฝึกอบรม
พนักงาน
100
ล้านบาท

การดึงดูดและการดูแลรักษาพนักงาน

ในฐานะหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีธุรกิจครอบคลุมทั่วประเทศไทย เวียดนาม และอิตาลี เราให้ความสำคัญมากกว่าการคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถ แต่รวมไปถึงการดูแลรักษาพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจ และป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถ

สนับสนุนทุนการศึกษา
13 ล้านบาท
ผ่านโครงการทุนทวิภาคี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

เราให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับ โดยลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อพนักงานและผู้รับเหมา ระหว่างปฎิบัติให้เป็นศูนย์ เราจึงจัดตั้งหน่วยงานการดูแลความปลอดภัย วางกรอบนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและเท่าเทียมสำหรับพนักงาน

พนักงานกลุ่มเซ็นทรัล มากกว่า
80,000 คน
ได้ทำประกันภัย COVID-19 โดยส่วนหนึ่งเป็นพนักงานของ เซ็นทรัล รีเทล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาวะแวดล้อมในการทำงาน
  • การส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟของกลุ่มธุรกิจอาหาร
  • มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
  • ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา
  • Health Well-Being and Safety in Central Retail

การปฏิบัติต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

เราให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ทั้งยังส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายในองค์กร รวมไปถึงการมุ่งเน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน และบริหารจัดการผลตอบแทนและมอบสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

มีการจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานประจำ
236
คน
ชั่วโมงการจัดอบรมและการเข้าร่วม Speedy Quiz
483
ชั่วโมง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง