คุณภาพสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ผลงานในปี 2565

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูพื้นที่ป่า
3,365 ไร่

ปริมาณอาหารที่เหลือค้างจากการจำหน่ายและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
528 ตัน

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา
83 สาขา
  • เป้าหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การเติบโตของธุรกิจที่ดีต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เริ่มต้นจากห่วงโซ่อุปทานจนถึงปลายทางของการจัดการของเสียอย่างถูกหลักวิชาการ

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มตั้งแต่บุคคลากรภายใน และนำองค์ความรู้ออกสู่สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกองค์กรต่างก็ให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะปัญหานี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทั้งการดำเนินธุรกิจและความเป็นอยู่ของทุกคน ในฐานะบริษัทซึ่งมีคู่ค้าและมีธุรกิจในหลายพื้นที่ทั่วโลก เราจึงให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านพลังงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหารวมถึงการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ใช้พลังงานหมุนเวียน
75,634
เมกะวัตต์ชั่วโมง
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
37,809
CO2e ตันต่อเดือน
เพิ่มพื้นที่ป่าในปี 2565
5,519
ไร่
การจัดการด้านพลังงาน

เรามุ่งมั่นการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ เราได้ลงทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อ ลดการใช้พลังงานที่ผลิตจากเชื้อเพลิง ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงภายในองค์กร เช่น การใช้น้ำมันในการขนส่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานขององค์กร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมภายนอกองค์กรจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น การนำวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • สรุปข้อมูลการจัดการด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

ในปัจจุบัน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียมีความตระหนักถึงผลกระทบของการอุปโภคบริโภคสินค้าและการใช้บริการต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นถึงบทบาทของเราในฐานะธุรกิจค้าปลีกต่อการจัดหาสินค้าและบริการอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการของเซ็นทรัล รีเทลนั้นสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

ยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์
365
ล้านบาท
ยอดขายสินค้า OTOP
508
ล้านบาท

การบริหารจัดการทรัพยากร

เรามุ่งเน้นการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างคุ้มค่า และกำจัดของเสียที่ยังหลงเหลือด้วยวิธีที่เกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการทรัพยากรของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมการจัดการน้ำ และการจัดการขยะและของเสีย

ลดปริมาณขยะจากขวดพลาสติกได้มากถึง
67,628
ขวด จากการผลิตสินค้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • แนวทางในการจัดการและแนวนโยบายสำหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการลดขยะพลาสติก