ผลงานในปี 2563

ลด
39,353 ตัน
CO2e ต่อไร่
เทียบเท่าของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ถูกเก็บโดยป่า 1,033 ไร่ เป็นเวลา 10 ปี

ขยะอินทรีย์
29 ตัน
ถูกจัดการอย่างถูกวิธี ผ่านกระบวนการหมักปุ๋ยชีวภาพ

ลดการใช้ถุงพลาสติก
236 ล้านใบ
ถุงพลาสติก
518,447 ใบ
นำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล
  • เป้าหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การเติบโตของธุรกิจที่ดีต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เริ่มต้นจากห่วงโซ่อุปทานจนถึงปลายทางของการจัดการของเสียอย่างถูกหลักวิชาการ เราให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มตั้งแต่บุคคลากรภายใน และนำองค์ความรู้ออกสู่สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การบริหารจัดการด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกองค์กรต่างก็ให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะปัญหานี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทั้งการดำเนินธุรกิจและความเป็นอยู่ของทุกคน ในฐานะบริษัทซึ่งมีคู่ค้าและมีธุรกิจในหลายพื้นที่ทั่วโลก เราจึงให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านพลังงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหารวมถึงการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ใช้พลังงานหมุนเวียน
15,689
เมกะวัตต์ชั่วโมง
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
145.3
CO2e ตันต่อเดือน
เพิ่มพื้นที่ป่าในปี 2563
1,033
ไร่
การจัดการด้านพลังงาน

เรามุ่งมั่นการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ เราได้ลงทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อ ลดการใช้พลังงานที่ผลิตจากเชื้อเพลิง ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงภายในองค์กร เช่น การใช้น้ำมันในการขนส่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานขององค์กร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมภายนอกองค์กรจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น การนำวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • สรุปข้อมูลการจัดการด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

การจัดสรรวัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่ไม่ได้คุณภาพหรือด้วยวิธีผิดกฎหมาย ไม่เพียงแค่มีส่วนในการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม เราจึงมุ่งเน้นในการจัดหาวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะวัตถุดิบธรรมชาติที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์จะต้องสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อผู้จัดสรรวัตถุดิบที่มาจากชุมชนและคู่ค้าทางธุรกิจ และส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน

ยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์
215.9
ล้านบาท
ยอดขายสินค้า OTOP
175
ล้านบาท

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคโดยตรง เราเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กรและผู้บริโภค รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรหรือสินค้าให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพสูงสุด การหมุนเวียนนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ปัญหาด้านการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาของอื่นๆทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลดการใช้
ถุงพลาสติก
236
ล้านใบ
การแยกขยะในห้างสรรพสินค้า เพิ่มขึ้น
13%
นำถุงพลาสติก
กลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิล
518,447
ใบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • แนวทางในการจัดการและแนวนโยบายสำหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการลดขยะพลาสติก

การจัดการขยะมูลฝอย

เรามุ่งมั่นในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะขยะอาหารที่มาจากกลุ่มธุรกิจอาหาร ที่เหลือจากการจำหน่าย ก่อนการบริโภคและหลังการบริโภค ซึ่งเป็นขยะจากเศษอาหาร บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น แทนที่จะถูกส่งไปกำจัดที่บ่อฝังกลบขยะ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา เราวางกรอบนโยบาย และระบบจัดการ เพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร เพื่อให้มีการนำทรัพยากรมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด บรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการของเสีย

อาหารที่ยังสามารถรับประทานได้
ถูกส่งต่อไปที่ SOS
189
ตัน
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
15
ตัน/ปี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • แนวทางในการจัดการเพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร