ผลงานในปี 2563

ระยะเวลาส่งมอบสินค้าเฉลี่ยลดลงเหลือ
1.8 วัน

โครงการนวัตกรรม ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
4 โครงการ

ร้อยละ 98
ของพนักงาน ผ่านแบบทดสอบจรรยาบรรณองค์กร
มุ่งมั่นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันทุกภาคส่วน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคมและชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การกำกับกิจการที่ดี และมีนโยบายต่างๆ จะช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ยั่งยืน และสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกอยู่ตลอดเวลา

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เรามุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเสียหายในกรณีที่เกิดการขัดข้องของห่วงโซ่อุปทาน เช่น สินค้าหมด และความล่าช้าในการขนส่งสินค้า ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็วของการขนส่งสินค้า สนับสนุนให้คู่ค้าให้มีการดำเนินงานตามหลักความยั่งยืน และได้ประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากการลดต้นทุน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้าทางธุรกิจรายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองด้านความปลอดภัยในสัดส่วนร้อยละ
100
ระยะเวลาส่งมอบสินค้าเฉลี่ยลดลงเหลือ
1.8
วัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความมั่นคงของเครือข่ายข้อมูล

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และความมั่นคงของเครือข่ายข้อมูล หรือป้องกันการรั่วไหลข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดจารกรรมทางไซเบอร์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรม

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Disruption และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความท้าทาย และผลักดันให้เราทุ่มเทในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทันที่สมัย เช่น การตลาดแบบ Omnichannel การเปิดบริการแอพพลิเคชั่นชอปปิ้งออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อำนวยความสะดวกสบายได้อย่างสมบูรณ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และสร้างความดึงดูดจากนักลงทุนและคู่ค้าทางธุรกิจ

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการแบรนด์

การบริการดูแลและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด เราจึงใส่ใจการบริหารจัดการแบรนด์และสร้างการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ที่แตกต่างจากตลาด มีคุณภาพ และที่เป็นเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกคน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • การพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมของลูกค้า
  • การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19
  • ผลการดำเนินงานการตอบรับของลูกค้าต่อมาตรการอำนวยความสะดวกในปี 2563

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือวิกฤต

ในการป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงและวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราได้ประเมินความเสี่ยงต่างๆและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานหรือความสามารถทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อที่จะลดผลกระทบจากความเสี่ยงและวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจึงเตรียมแผนรับมือและขั้นตอนวิธีการจัดการ และการใช้นโยบายการจัดการตามมาตราฐานสากล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง