คณะกรรมการบริษัท

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการ
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ
นางภัทรียา เบญจพลชัย

นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางปรารถนา มงคลกุล

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายครรชิต บุนะจินดา

นายครรชิต บุนะจินดา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางยุวดี จิราธิวัฒน์

นางยุวดี จิราธิวัฒน์

กรรมการ / กรรมการบริหาร
ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายทศ จิราธิวัฒน์

นายทศ จิราธิวัฒน์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิชัย จิราธิวัฒน์

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายญนน์ โภคทรัพย์

นายญนน์ โภคทรัพย์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร