หมายเหตุ:

  • ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน Compliance ขึ้น โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7.6 และเอกสารแนบ 3 ของ One-Report
  • (*) เป็นผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต.