Corporate News

CRC เปิดขายหุ้น IPO

บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) "CRC" เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงราคาเสนอขาย 40-43 บาทต่อหุ้น
โดยบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 43 บาทต่อหุ้น

จองซื้อได้ที่

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

  • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน