โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน และการปรับโครงสร้างการถือหุ้น (ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน และการปรับโครงสร้างการถือหุ้น (ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน)
จำนวนหุ้น
(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1. HCDS 2,114,284,890 45.0 2,114,284,890 35.1 2,114,284,890 34.1
2. Hawthorn Resources Limited(2) 611,714,300 13.0 251,714,300 4.2 251,714,300 4.1
3. กลุ่มนายณรงค์ฤทธิ์ และ นางวันทนีย์ 97,264,980 2.1 97,264,980 1.6 97,264,980 1.6
    3.1 นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ 68,989,680 1.5 68,989,680 1.1 68,989,680 1.1
    3.2 นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ 28,275,300 0.6 28,275,300 0.5 28,275,300 0.5
4. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 52,894,790 1.1 52,894,790 0.9 52,894,790 0.9
5. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์ 49,331,570 1.0 49,331,570 0.8 49,331,570 0.8
6. นางสาวเนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์ 45,979,500 1.0 45,979,500 0.8 45,979,500 0.7
7. บุคคลอื่น ๆ ในตระกูลจิราธิวัฒน์(2) 1,395,438,230 29.7 1,395,438,230 23.1 1,395,438,230 22.5
8. กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร(4)(5) 333,091,740 7.1 333,091,740 5.5 333,091,740 5.4
    8.1 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 68,401,450 1.5 68,401,450 1.1 68,401,450 1.1
      8.1.1 นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 20,521,450 0.4 20,521,450 0.3 20,521,450 0.3
      8.1.2 นางสาวปวัล จิราธิวัฒน์ 15,960,000 0.3 15,960,000 0.3 15,960,000 0.3
      8.1.3 นางสาวภาพินท์ จิราธิวัฒน์ 15,960,000 0.3 15,960,000 0.3 15,960,000 0.3
      8.1.4 นายปรัชญ์ จิราธิวัฒน์ 15,960,000 0.3 15,960,000 0.3 15,960,000 0.3
    8.2 นายพิชัย จิราธิวัฒน์ 49,331,600 1.0 49,331,600 0.8 49,331,600 0.8
    8.3 นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 46,005,370 1.0 46,005,370 0.8 46,005,370 0.7
    8.4 กรรมการ และ/หรือผู้บริหารท่านอื่น 169,353,320 3.6 169,353,320 2.8 169,353,320 2.7
9. ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ ROBINS(6) - - [•] [•] [•] [•]
    9.1 กรณีราคาเสนอขาย 40 บาทต่อหุ้น - - 852,618,087 14.1 852,618,087 13.8
    9.2 กรณีราคาเสนอขาย 48 บาทต่อหุ้น - - 710,515,072 11.8 710,515,072 11.5
10. ประชาชน(7) - - [•](5) [•] [•](5) [•]
    10.1 กรณีราคาเสนอขาย 40 บาทต่อหุ้น - - 838,381,913 13.9 1,007,481,913 16.2
    10.2 กรณีราคาเสนอขาย 48 บาทต่อหุ้น - - 980,484,928 16.3 1,149,584,928 18.5
รวม 4,700,000,000 100.0 6,031,000,000 100.0 6,200,100,000 100.0

หมายเหตุ

(1) ไม่รวมหุ้นที่บุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ อาจได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ/หรือจาก การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROBINS

(2) Hawthorn Resources Limited เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี OAL Holding Limited เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดย OAL Holding Limited เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์จำนวน 78 ราย เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary Owner)

(3) บุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ที่มิได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 65 ราย

(4) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผลรวมของหุ้นที่จัดสรรจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

(5) รวมถึงกรรมการ หรือผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการและ/หรือผู้บริหารทั้งหมด 12 ราย

(6) ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายของ ROBINS ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยตกลงแลกหุ้นที่ตนถืออยู่ใน ROBINS ทั้งหมดกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และคำนวณจากราคาเสนอขายเบื้องต้นและอัตราแลกหุ้นเบื้องต้นซึ่งจะมีการปรับตามช่วงราคาเสนอขายที่จะได้กำหนดสำหรับกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน (Bookbuilding) ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROBINS ในหัวข้อ “ส่วนที่ 2.2.1 การประกอบธุรกิจ – 1.2.4 การปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

(7) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นเกินส่วนเป็นจำนวน 169,100,000 หุ้น