โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 13/02/2563
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด 1,945,184,890 32.25
2. MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC 371,272,339 6.16
3. บริษัท ฮอร์ธอร์น รี ซอร์เซส จำกัด 251,714,300 4.17
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 102,143,740 1.69
5. CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED 84,877,100 1.41
6. สำนักงานประกันสังคม 82,392,866 1.37
7. UBS SECURITIES PTE LTD 79,220,500 1.31
8. นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ 72,812,379 1.21
9. นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 55,789,915 0.93
10. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ 52,488,462 0.87