ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566