2564
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564
2563
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563
2562
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562
2561
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561