2565
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
2564
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564
2563
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563
2562
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562
2561
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561