คณะกรรมการบริษัท

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการ

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

นางภัทรียา เบญจพลชัย
นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการ
ตรวจสอบ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางปรารถนา มงคลกุล
นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายครรชิต บุนะจินดา
นายครรชิต บุนะจินดา

กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางยุวดี จิราธิวัฒน์
นางยุวดี จิราธิวัฒน์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง

นายทศ จิราธิวัฒน์
นายทศ จิราธิวัฒน์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพิชัย จิราธิวัฒน์
นายพิชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการ

นายญนน์ โภคทรัพย์
นายญนน์ โภคทรัพย์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร