คณะกรรมการบริษัท

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ดูประวัติ
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการ
นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
ดูประวัติ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางปรารถนา มงคลกุล
ดูประวัติ
นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นางภัทรียา เบญจพลชัย
ดูประวัติ
นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
ดูประวัติ
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายครรชิต บุนะจินดา
ดูประวัติ
นายครรชิต บุนะจินดา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
นางยุวดี จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นางยุวดี จิราธิวัฒน์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายทศ จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายทศ จิราธิวัฒน์
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิชัย จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายพิชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นางสาวสุกุลยา  เอื้อวัฒนะสกุล
ดูประวัติ
นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล
กรรมการ
นายญนน์ โภคทรัพย์
ดูประวัติ
นายญนน์ โภคทรัพย์
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร