คณะกรรมการบริษัท

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ดูประวัติ
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
รองประธานกรรมการ
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการ
นางภัทรียา เบญจพลชัย
ดูประวัติ
นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
ดูประวัติ
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางปรารถนา มงคลกุล
ดูประวัติ
นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายครรชิต บุนะจินดา
ดูประวัติ
นายครรชิต บุนะจินดา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
ดูประวัติ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางยุวดี จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นางยุวดี จิราธิวัฒน์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายทศ จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายทศ จิราธิวัฒน์
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิชัย จิราธิวัฒน์
ดูประวัติ
นายพิชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายญนน์ โภคทรัพย์
ดูประวัติ
นายญนน์ โภคทรัพย์
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร