การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม จึงได้มีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่มหลักได้แก่ 1) ผู้ถือหุ้น 2) พนักงาน 3) คู่ค้าทางธุรกิจ 4) ลูกค้า 5) เจ้าหนี้ 6) หน่วยงานภาครัฐ และ 7) ชุมชนและสังคม เนื่องจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันออกไป ช่องทางการมีส่วนร่วม สื่อสาร และตอบสนองจึงต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย