นโยบายด้านความยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนำประโยชน์สู่องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว คำนึงถึงประโยชน์เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ และการสร้างประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย

เอกสาร
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายจริยธรรมทางการตลาด
แนวปฏิบัติด้านการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
แนวปฏิบัติด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
แนวปฏิบัติของบริษัท
แนวปฏิบัติด้านการลดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์
คำมั่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กร
หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
จรรยาบรรณคู่ค้า
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด
นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายด้านภาษี
เอกสาร
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดำเนินธุรกิจจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ระเบียบปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับแรงงาน
นโยบายและพันธกิจด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎบัตรของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
แนวปฎิบัติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน