การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เซ็นทรัล รีเทล ตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะผลกระทบต่อคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่า เซ็นทรัล รีเทล จึงเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อสอดรับต่อนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อตกลงต่างๆ ในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม

เป้าหมาย

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 2573
เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน 50% ภายในปี 2573
บรรลุการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ภายในปี 2593

แนวทางบริหารจัดการ

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และมีเจตนารมณ์ในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) โดยเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และได้จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 14064-1 และ GHG protocol

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินการบริหารจัดการพลังงาน ตั้งแต่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ตลอดจนการสนับสนุนพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รวมทั้งดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงาน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ในปี 2565
590,983
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
2562 2563 2564 2565
ขอบเขตที่ 1 6,522 6,898 39,527 72,974
ขอบเขตที่ 2 507,786 518,306 384,588 435,910
ขอบเขตที่ 3 65,029 112,451 37,183 82,099

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

เซ็นทรัล รีเทลได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามกรอบของคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงด้านกายภาพ (Physical Risk) และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนผ่าน (Transition Risk) ผลของการประเมินได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับตัวและรับมือกับผลกระทบเหล่านั้น อาทิ การจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมและคลื่นความร้อนสำหรับแต่ละห้างสรรพสินค้าของเซ็นทรัล รีเทลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) Report 2022

การฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เซ็นทรัล รีเทล ร่วมมือกับองค์กรภาคี โดยมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูระบบนิเวศร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยการส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากชุมชนจะได้รับประโยชน์จากความรู้ด้านการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ปัจจัยการผลิต การแปรรูป การตลาด และการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรแล้ว เซ็นทรัล รีเทล ก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอีกด้วย

การทำการเกษตรผสมผสานป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ผลการดำเนินงาน
การปลูกป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในปี 2565
5,519
ไร่
การปลูกป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ไร่)
2564 2565
การปลูกป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2,154 5,519

ผลการดำเนินการ

ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์บนหลังคาห้างสรรพสินค้า
83
สาขา
ผลิตไฟฟ้า 75,634 เมกะวัตต์-ชั่วโมง​
ติดตั้งตู้แช่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า
20,479
MWh
ใช้รถบรรทุกขนส่งไฟฟ้า
7
คัน
ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า รองรับยานยนต์ไฟฟ้าได้​
790
คัน
ฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
5,516
ไร่